Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

J.E. Norendaal h.o.d.n.:

Norendaal Talentontwikkeling en Norendaal PauwerAcademie

KvK: 24438499

Begrippen:

  • Norendaal : J.E. Norendaal h.o.d.n. Norendaal Talentontwikkeling en Norendaal Pauwer Academie:
  • Contractant: Opdrachtgever die de overeenkomst sluit, hetzij voor derden of voor hemzelf;
  • Deelnemer: Degene die persoonlijk de cursus/coaching volgt;
  • Open inschrijving: Aanbod van vaste trainingen op de website;


1.0    Toepasbaarheid
1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Norendaal, betreffende deelname en/of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van begeleiding, hierna te noemen “cursus” of “coaching”.

1.2     Aanpassingen van een overeenkomst hebben geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden en zijn uitsluitend bindend mits deze aanpassingen schriftelijk zijn bevestigd door Norendaal.


2.0    Aanbieding en overeenkomst
2.1     Aanbiedingen zijn maximaal 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na het verstrijken van vorengenoemde termijn, dan is de aanbieding voor Norendaal eerst bindend nadat Norendaal dit alsnog schriftelijk bevestigt

2.2     Een overeenkomst tussen contractant en Norendaal komt tot stand na ondertekening door contractant van de aanbieding of in geval van “open inschrijvingen” door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van het coaching contract door contractant.

2.3     Mondelinge afspraken zijn eerst bindend voor Norendaal nadat deze mondelinge afspraken   schriftelijk door Norendaal zijn bevestigd.


3.0   
Annulering door contractant
3.1     De contractant kan de overeenkomst ontbinden mits dit per aangetekend schrijven geschiedt.

3.2     Bij annulering uiterlijk een maand vóór aanvang van de cursus of coaching dient de contractant   50% van het factuurbedrag te voldoen als compensatie van administratie- en overige kosten.

3.3     Bij annulering uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus of coaching dient de contractant 75% van het factuurbedrag te voldoen.

3.4     Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus of coaching dient de contractant het volledige factuurbedrag tijdig te voldoen.

3.5     In geval de contractant na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt dan heeft de contractant géén recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Contractant is te allen tijde gehouden de overeengekomen contractprijs volledig en tijdig te voldoen.

3.6     De deelnemer mag maximaal twee dagen afwezig zijn van de training.

In voorkomend geval heeft Norendaal het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

Contractant is te allen tijde gehouden de overeengekomen contractprijs volledig te voldoen.

 

4.0    Annulering door Norendaal
4.1     Norendaal heeft in geval van een cursus met “open inschrijving” het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door contractant aangewezen deelnemer te weigeren, in welk geval contractant recht heeft op restitutie van het volledig door contractant aan Norendaal betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2     Norendaal heeft het recht bij te weinig deelnemers in overleg met deelnemers de cursustijden aan te passen.

 

5.0    Communicatie
5.1     De contractant zal Norendaal tijdig alle gegevens en inlichtingen verschaffen welke Norendaal noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden adequaat te kunnen verrichten.

5.2     Vragen en/of opmerkingen worden binnen vijf werkdagen beantwoord. Mocht een brief/email een langere verwerkingstijd vragen, dan zal Norendaal de contractant binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

 

6.0    Wijzigingen
6.1     Norendaal zal een verzoek tot wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van de overeengekomen werkzaamheden steeds welwillend overwegen maar is niet gehouden om daar mee in te stemmen. Het niet instemmen door Norendaal is voor contractant géén grond de overeenkomst te ontbinden en/of restitutie van cursusgeld te vragen. Contractant is te allen tijde gehouden de overeengekomen contractprijs tijdig te voldoen.

6.2     Norendaal zal haar beslissing op het verzoek te allen tijde schriftelijk meedelen.

6.3     Wanneer Norendaal instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan de voorgestelde wijziging, aanvulling of correctie van invloed zijn op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Norendaal steeds volgens de geldende tarieven aan contractant in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Norendaal behoudt zich het recht voor om de contractant de door Norendaal gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde inkomsten in rekening te brengen.

 

7.0    Geheimhouding
7.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Na afloop van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

8.0    Prijs
8.1     Alle prijzen van Norendaal zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

8.2     Norendaal dient te allen tijde BTW in rekening te brengen aan de contractant.

 

9.0    Betaling
9.1     Tenzij schriftelijk door Norendaal anders is aangegeven, dient betaling van de door Norendaal verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met “open inschrijving” vormen hierop een uitzondering.

9.2     Betaling van een cursus met “open inschrijving” dient vooraf en wel 14 dagen vóór de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3     Indien de contractant een factuur niet tijdig voldoet, dan is Norendaal gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien Norendaal de vordering ter incassering uit handen geeft, dient de contractant bovendien de buitengerechtelijke kosten volgens de wettelijke regelingen (BIK) te voldoen alsmede alle overige kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk.

 

10.0 Auteursrecht
10.1   Het auteursrecht op de door Norendaal uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Norendaal, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Norendaal zullen door de contractant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Informatie in alle brochures en de website van Norendaal zijn indicatief en niet bindend.

 

11.0 Aansprakelijkheid
11.1   De aansprakelijkheid voor schade voor Norendaal is beperkt tot de extra kosten die de contractant moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Norendaal is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van een schadevergoeding door Norendaal is de hoogte van die vergoeding begrensd tot het maximum van de betaalde cursusgelden voor die deelnemer.

11.2   Norendaal is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de contractant zelf of door personen, die de contractant heeft aangemeld of waarvoor de contractant anderszins verantwoordelijk is.

11.3   De contractant vrijwaart Norendaal, haar medewerkers of externe partijen die in naam van Norendaal training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Norendaal (op)geleverde wordt gemaakt.

 

12.0 Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met Norendaal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Norendaal is gevestigd of in de toekomst gevestigd zal zijn.

  

13.0 Bedenktijd
13.1   De contractant heeft een bedenktermijn zoals bij wetgeving is bepaald voor particulieren.

 

14.0 Klachtenregeling
14.1 Uitsluitend schriftelijke klachten worden door Norendaal in behandeling genomen. In dat geval zal Norendaal binnen twee weken reageren. Norendaal zal de klacht – zo mogelijk – binnen vier weken afhandelen.

Norendaal zal in eerste instantie trachten in overleg met betrokkene samen het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

 

15.0 Privacy
15.1   Contractant heeft recht op bescherming van zijn privacy. Norendaal zal uitsluitend aan contractant zelf mededeling doen van privacygevoelige zaken. Is de contractant de werkgever of een derde die voor een cursist/deelnemer heeft ingeschreven, zal Norendaal die uitsluitend na verkregen schriftelijke toestemming van de cursist informeren.

Norendaal zal alle informatie betreffende de deelnemer bewaren conform de geldende wettelijke regels.

 

16.0 Uitvoering, rapportage en garantie
16.1   Norendaal staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

16.2   Bij inschrijving zal Norendaal in overleg met contractant bepalen hoe, aan wie en met welke frequentie er zal worden gerapporteerd. De rapportage zal uitsluitend zijn gerelateerd aan de opdracht en voortgang van het overeengekomen programma.

 

Barendrecht, april 2018